SPR-RK3-MNT

Aruba SPR-RK3-MNT, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7205, 7024, S2500 hoắc S1500 lên tủ mạng.   

SPR-RK3-MNT    
7205, 7024, S2500 or S1500 Spare Rack Mount Kit.  This kit is used to front-mount the 7205 Mobility Controller, 7024 Controller, S2500-xx or S1500-24P/48P to a 19" rack.

Sản phẩm cùng loại

7005-RW

Aruba 7005 thiết bị điều khiển và quản lý hệ thống wifi tập trung với 4x10/100/1000BASE-T ports, quản lý được 16 AP và 1000 người dùng trên hệ thống.

7008-RW

Aruba 7008 thiết bị điều khiển và quản lý tập chung cho hệ thống wifi (RW) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T, quản lý 16 AP với một 1000 người dùng.

7010-RW

Aruba 7010 Thiết bị quản lý và điều khiển cho hệ thống mạng wifi 12x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (150W), 4x10/100/1000BASE-T, 2x1G BASE-X SFP ports, quản lý 32AP và 2.000 người dùng.

7024-RW

Aruba 7024, thiết bị quản lý và điều khiển hệ thống wifi 24x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (400W), 2x10G BASE-X SFP+ ports, quản lý 32AP và 2.000 người dùng.

7030-RW

Aruba 7030, thiết bị quản lý và điều khiển hệ thống wifi 8x10/100/1000BASE-T or 8x1GBASE-X SFP dual personality ports, quản lý 64 AP với 4.000 người dùng.

7005-MNT-19

Aruba 7005-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7005 lên tủ mạng.   

7010-MNT-19

Aruba 7010-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7010, lên tủ mạng.   

7030-MNT-19

Aruba 7030-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7030 lên tủ mạng.   

7205 (RW)

Aruba 7205 thiết bị điều khiển và quản lý hệ thống wifi tập trung với 2 Port 10GBASE-X và 4 dual-media (1000BASE-X or 10/100/1000BASE-T) ports. One USB 2.0 (Two on the 7205). Cấu hình bằng Console (RS-232) RJ-45 hoặc mini-USB (micro-USB on 7205/7280). Quản lý được 256 AP và 8.192 người dùng trên hệ thống.

7210(RW)

Aruba 7210(RW)bao gồm 4 Port 10GBase-X(SFP+) và 2 Port Dual 1000BASE-T hoặc SFP. Quản lý được 512 APs với 16.384 người dùng trên hệ thống.

7220 (RW)

Aruba 7220(RW)bao gồm 4 Port 10GBase-X(SFP+) và 2 Port Dual 1000BASE-T hoặc SFP. Quản lý được 1024 APs với 24.576 người dùng trên hệ thống.

7240 (RW)

Aruba 7240(RW)bao gồm 4 Port 10GBase-X(SFP+) và 2 Port Dual 1000BASE-T hoặc SFP. Quản lý được 2048 APs với 32.768 người dùng trên hệ thống.